ZAKRES USŁUG

 
DOKUMENTOWANIE ZŁÓŻ

Firma specjalizuje się w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż kopalin pospolitych ( między innymi: piasków, żwirów, torfów, surowców ilastych ceramiki budowlanej ). Posiadamy niezbędne doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie, a powierzone nam zadania wykonywane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe do wykonywania poszczególnych typów prac.

W szczególności oferujemy:

 • opracowanie projektów badań geologicznych dla udokumentowania złóż kopalin
 • przygotowywanie wniosków koncesyjnych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż
 • wykonanie i nadzorowanie wierceń badawczych
 • wykonanie badań laboratoryjnych dla określenia jakości kopaliny
 • dokumentowanie złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania
 • opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych
 • opracowanie projektów zagospodarowania złóż kopalin
 • wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
 • wykonanie raportów oddziaływania eksploatacji na środowisko
 • wykonanie operatów ewidencyjnych złóż kopalin
 • wykonanie inwentaryzacji złóż i terenów pogórniczych dla potrzeb administracji samorządowych